Get Adobe Flash player

เข้าสู่ระบบ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลหลวงเหนือ

  • วิสัยทัศน์
          เทศบาลตำบลหลวงเหนือ    ช่วยเหลือประชาชน
    ขจัดมลภาวะ                           บูรณะพัฒนาสิ่งก่อสร้าง
    นำทางวัตนธรรม                     ชี้นำการศึกษา
    ส่งเสริมภูมิปัญาท้องถิ่น            สมเป็นแผ่นดินเมืองน่าอยู่

สำนักงานเทศบาลตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว จังหวัดลำปาง
เลขที่ 194 หมู่ 4 ต.หลวงเหนือ อ.งาว จ.ลำปาง 52110 โทรศัพท์ 0 5426 1401 โทรสาร 0 5426 1158
อีเมล์ LN@LUANGNUEA.GO.TH
Copyright © 2018. All Rights Reserved. Web Design by siump@hotmail.com