Get Adobe Flash player

เข้าสู่ระบบ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลหลวงเหนือ

 • พันธกิจ (Mission)
  1.จัดให้มีและบำรุงรักษาเส้นทางคมนาคม
  2.จัดให้มีระบบสาธารณูปโภคอย่างทั่วถึง
  3.ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาและอุปกรณ์การศึกษา
  4.ส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพของประชาชน
  5.ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาสินค้าทางการเกษตรและสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
  6.ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาชน คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
  7.ส่งเสริมการสร้างสุขภาพ และการใช้บริการสาธารณสุขที่ม่คุณภาพและได้มาตรฐาน
  8.จัดกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  9.ให้ความสำคัญแก่เด็ก เยาวชน ในการจัดกิจกรรมให้ความรู้ การปลูกจิตสำนึกในเรื่องผลกระทบเกี่ยวกับยาเสพติด