Get Adobe Flash player

เข้าสู่ระบบ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลหลวงเหนือ

 • พันธกิจ (Mission)
  1.จัดให้มีและบำรุงรักษาเส้นทางคมนาคม
  2.จัดให้มีระบบสาธารณูปโภคอย่างทั่วถึง
  3.ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาและอุปกรณ์การศึกษา
  4.ส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพของประชาชน
  5.ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาสินค้าทางการเกษตรและสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
  6.ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาชน คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
  7.ส่งเสริมการสร้างสุขภาพ และการใช้บริการสาธารณสุขที่ม่คุณภาพและได้มาตรฐาน
  8.จัดกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  9.ให้ความสำคัญแก่เด็ก เยาวชน ในการจัดกิจกรรมให้ความรู้ การปลูกจิตสำนึกในเรื่องผลกระทบเกี่ยวกับยาเสพติด
Written on 12/03/2561, 15:39 by luangnuea
2018-03-12-08-39-52                              วันจันทร์ที่  ๑๒  มีนาคม  ๒๕๖๑  เวลา  ๐๙.๐๐ น.  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหลวงเหนือ     เทศบาลตำบลหลวงเหนือ ร่วมกับ...
Written on 23/02/2561, 13:47 by luangnuea
2018-02-23-06-47-42                 วันพฤหัสบดีที่ 22  กุมภาพันธ์  2561 เวลา  09.00 น. เทศบาลตำบลหลวงเหนือ โดยนายณรงค์  เครือระยา นายกเทศมนตรีตำบลหลวงเหนือ ...
Written on 19/02/2561, 20:13 by luangnuea
2018-02-19-13-13-25          เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 เทศบาลตำบลหลวงเหนือ  โดยนายณรงค์  เครือระยา  (นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหลวงเหนือ)  ได้จัดกิจกรรมกีฬาชุมชน...
Written on 12/02/2561, 15:02 by luangnuea
2018-02-12-08-02-10  มื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561  มีคณะลูกเสือระดับชั้น ป.1 - ป.3...