เมนูหลัก

เอกสารดาวน์โหลด

เข้าสู่ระบบ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลหลวงเหนือ

 • พันธกิจ (Mission)
       -     ส่งเสริม ศิลป วัฒนธรรมท้องถิ่นการศึกษาและอัตลักษณ์ชุมชน
       
  -     สร้างระบบธรรมาภิบาล ให้เป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมองค์กร 
       -
       พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เสริมสร้างเศรษฐกิจเพิ่มรายได้ประชาชน 
       -
       อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมชุมชน
สำนักงานเทศบาลตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว จังหวัดลำปาง
เลขที่ 194 หมู่ 4 ต.หลวงเหนือ อ.งาว จ.ลำปาง 52110 โทรศัพท์ 0 5426 1401 โทรสาร 0 5426 1158
อีเมล์ LN@LUANGNUEA.GO.TH
Copyright © 2018. All Rights Reserved. Web Design by siump@hotmail.com