Get Adobe Flash player

เข้าสู่ระบบ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลหลวงเหนือ

 • ยุทธศาสตร์การพัฒนา

  1.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการจัดการ และอยู่อย่างยั่งยืน
  2.ส่งเสริมการศึกษาและประชาชนได้อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี
  3.ครอบครัวมีรายได้มากกว่ารายจ่าย
  4.มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่เพียงพอและทั่วถึง
  5.มีเส้นทางคมนาคมสะดวกรดเร็วและได้มาตรฐาน
  6.การบริการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
  7.ประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น และการบริหารจัดการ
  8.ประชาชนมีความปลอดภัย
  9.ประชาชนมีความสุขดีถ้วนหน้า

สำนักงานเทศบาลตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว จังหวัดลำปาง
เลขที่ 194 หมู่ 4 ต.หลวงเหนือ อ.งาว จ.ลำปาง 52110 โทรศัพท์ 0 5426 1401 โทรสาร 0 5426 1158
อีเมล์ LN@LUANGNUEA.GO.TH
Copyright © 2018. All Rights Reserved. Web Design by siump@hotmail.com