ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลหลวงเหนือ

                                       รายชื่อสมาชิกสภา

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
1 นายนพ วัฒนาการ  ประธานสภาเทศบาล
2 นายมา ศรีนวล รองประธานสภาเทศบาล
3 นางสาวนงลักษณ์ แสนเมืองใจ สมาชิกสภาเทศบาล
4 นายอนุวัฒน์ สิงห์แก้ว สมาชิกสภาเทศบาล
5 นายประพัฒน์ ปันต๊ะ สมาชิกสภาเทศบาล
6 นายอำนวย บุญยงค์ สมาชิกสภาเทศบาล
7 นายสุพล ยอดสาแล สมาชิกสภาเทศบาล
8 นายสว่าง ตุทานนท์ สมาชิกสภาเทศบาล
9 นางวนิดา ศรีคำมูล สมาชิกสภาเทศบาล
10 นางสาวศิริทรัพย์ มานะสุคนธ์ สมาชิกสภาเทศบาล
11 นายชื่น คำแก้ว สมาชิกสภาเทศบาล