Get Adobe Flash player

เข้าสู่ระบบ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลหลวงเหนือ

                                       รายชื่อสมาชิกสภา

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
1 นายณรงค์ เครือระยา นายกเทศมนตรี
2 นายพิพัฒพงษ์ รุ่งเจริญอารีย์จิตต์ รองนายกเทศมนตรี
3 นายกัมพล ช่วงโชติ รองนายกเทศมนตรี
4 นายสมนึก จันทศร ที่ปรึกษานายกเทศนมตรี
5 นายไกรวัน ศุภลักษณากร เลขานุการนายกเทศนมตรี
6 นายนพ วัฒนาการ ประธานสภาเทศบาล
7 นายมา ศรีนวล รองประธานสภาเทศบาล
8 นางสาวนงลักษณ์ แสนเมืองใจ สมาชิกสภาเทศบาล
9 นายอนุวัฒน์ สิงห์แก้ว สมาชิกสภาเทศบาล
10 นายประพันธ์ ปันต๊ะ สมาชิกสภาเทศบาล
11 นายอำนวย บุญโยง สมาชิกสภาเทศบาล
12 นายสุพล ยอดสาแล สมาชิกสภาเทศบาล
13 นายสว่าง ตุทานนท์ สมาชิกสภาเทศบาล
14 นางวนิดา ศรีคำมูล สมาชิกสภาเทศบาล
15 นางสาวศิริทรัพย์ มานะสุคนธ์ สมาชิกสภาเทศบาล
16 นายชื่อ คำแก้ว สมาชิกสภาเทศบาล

 

Written on 12/03/2561, 15:39 by luangnuea
2018-03-12-08-39-52                              วันจันทร์ที่  ๑๒  มีนาคม  ๒๕๖๑  เวลา  ๐๙.๐๐ น.  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหลวงเหนือ     เทศบาลตำบลหลวงเหนือ ร่วมกับ...
Written on 23/02/2561, 13:47 by luangnuea
2018-02-23-06-47-42                 วันพฤหัสบดีที่ 22  กุมภาพันธ์  2561 เวลา  09.00 น. เทศบาลตำบลหลวงเหนือ โดยนายณรงค์  เครือระยา นายกเทศมนตรีตำบลหลวงเหนือ ...
Written on 19/02/2561, 20:13 by luangnuea
2018-02-19-13-13-25          เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 เทศบาลตำบลหลวงเหนือ  โดยนายณรงค์  เครือระยา  (นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหลวงเหนือ)  ได้จัดกิจกรรมกีฬาชุมชน...
Written on 12/02/2561, 15:02 by luangnuea
2018-02-12-08-02-10  มื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561  มีคณะลูกเสือระดับชั้น ป.1 - ป.3...