ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลหลวงเหนือ

วันที่ 12 สิงหาคม 2563  นายณรงค์  เครือระยา  นายกเทศมนตรีตำบลหลวงเหนือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาฯ เทศบาล ฝ่ายสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่่เทศบาลฯ ร่วมจัดทำโครงการแว่นสายตาใส ใส่ใจสุขภาพทางสายตาผู้สูงอายุ  ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2563  ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหลวงเหนือ