ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลหลวงเหนือ

การประชุมสภาเทศบาลตำบลหลวงเหนือ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 เมื่อวันที่  14  สิงหาคม  2563