ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลหลวงเหนือ

"การประชุมสภาเทศบาลตำบลหลวงเหนือ  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่ 2  ประจำปี พ.ศ. 2563  ตามระเบียบวาระการประชุมเพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 และญัตติต่างๆ "