ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลหลวงเหนือ

 "การประชุมสภาเทศบาล  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563  เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563