เมนูหลัก

เอกสารดาวน์โหลด

เข้าสู่ระบบ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลหลวงเหนือ

Downloads
Overview Search Downloads Up
Category: manager-human

Order by: Default | Name | Date | Hits | [Descending]
Files:
ประกาศเทศบาลตำบลหลวงเหนือ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

(0 votes)

Download
Download
รายงานสรุปผลการจัดทำโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

(0 votes)

Download
Download
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ

(0 votes)

Download
Download
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ของเทศบาลตำบลหลวงเหนือ

(0 votes)

Download
Download