ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลหลวงเหนือ

Category: การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับรู้ ร่วมกันตรวจสอบ
Files:
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 1.11 MB
System
Downloads 30
สำนักงานเทศบาลตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว จังหวัดลำปาง
เลขที่ 194 หมู่ 4 ต.หลวงเหนือ อ.งาว จ.ลำปาง 52110 โทรศัพท์ 0 5426 1401 โทรสาร 0 5426 1158
อีเมล์ luangnuea001@gmail.com
Copyright © 2021. All Rights Reserved.
(เว็บไซด์นี้ให้บริการเชิงข้อมูลเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในทางกฎหมายได้)