ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลหลวงเหนือ

Downloads
Overview Search Downloads Up
Category: rules
หน้าที่ 1 จาก 2
เริ่มต้นก่อนหน้า12ต่อไปสุดท้าย
Order by: Default | Name | Date | Hits | [Descending]
Files:
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มพนักงานครูเทศบาล ที่ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย ครูผู้ดูแลเด็ก และหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู พ.ศ. 2562

(0 votes)

Download
Download
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลำปาง เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขกับการประเมินผลการปฏิบ้ติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล พ.ศ. 2562

(0 votes)

Download
Download
ประกาศคณะกรรมการพน้กงานเทศบาลจงหวัดลำปางเรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล พ.ศ. 2562

(0 votes)

Download
Download
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ พ.ศ. 2562

(0 votes)

Download
Download
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 6)

(0 votes)

Download
Download
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 5)

(0 votes)

Download
Download
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลำปาง เรื่องหลักเหณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษวินัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

(0 votes)

Download
Download
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 64) พ.ศ 2563

(0 votes)

Download
Download
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 63) พ.ศ 2562

(0 votes)

Download
Download
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 62) พ.ศ 2562

(0 votes)

Download
Download