Download details

คำสั่งเทศบาลตำบลหลวงเหนือ ที่ ๑๐๓/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้างและเจ้าหน้าที่ เพื่อดำเนินการเบิกเงิน รับเงิน จ่ายเงินและเก็บรักษาเงิน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ คำสั่งเทศบาลตำบลหลวงเหนือ ที่ ๑๐๓/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้างและเจ้าหน้าที่ เพื่อดำเนินการเบิกเงิน รับเงิน จ่ายเงินและเก็บรักษาเงิน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ HOT

Information
Created 2022-06-21
Changed
Version
Size 1.07 MB
Rating
(37 votes)
Created by Super User
Changed by
Downloads 320
License
Price
QR-Code dieser Seite

Copyright © 2021. All Rights Reserved.