Summary
summary List of files selected for download.
  • คำสั่งเทศบาลตำบลหลวงเหนือ ที่ ๑๐๓/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้างและเจ้าหน้าที่ เพื่อดำเนินการเบิกเงิน รับเงิน จ่ายเงินและเก็บรักษาเงิน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔    Size: 1.07 MB
QR-Code dieser Seite

Copyright © 2021. All Rights Reserved.