Download details

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ถึงเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ถึงเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔)

Information
Created 2021-10-05
Changed
Version
Size 13.81 MB
Rating
(0 votes)
Created by Super User
Changed by
Downloads 16
License
Price
new.gif

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลหลวงเหนือ