Download details

รายงานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖ด รายงานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖ด

Information
Created 2021-01-20
Changed
Version
Size 15.58 MB
Rating
(0 votes)
Created by Super User
Changed by
Downloads 74
License
Price
new.gifnew.gifnew.gifnew.gif

Copyright © 2021. All Rights Reserved.