การประชุมสภาเทศบาลตำบลหลวงเหนือ  สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564  ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.19 น. เพื่อให้นายกเทศมนตรีตำบลหลวงเหนือ โดย นายณรงค์  เครือระยา  แถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลหลวงเหนือ  ต่อสภาเทศบาลตำบลหลวงเหนือ

2.jpg6.jpg5.jpg1.jpg4.jpg3.jpg


AdmirorGallery 5.1.1, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.
Website security test completed by

Copyright © 2021. All Rights Reserved.