การประชุมสภาเทศบาลตำบลหลวงเหนือ  สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564  เมื่อวันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564

11.jpg22.jpg33.jpg44.jpg


AdmirorGallery 5.1.1, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.
Website security test completed by
QR-Code dieser Seite

Copyright © 2021. All Rights Reserved.