การประชุมสภาเทศบาลตำบลหลวงเหนือ  สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2  ประจำปี พ.ศ. 2564  เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564  เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ในวาระที่ 2 (ขั้นการแปรญัตติ) และขั้นที่ 3 (ขั้นการลงมติ)  และญัตติอื่นๆ

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg


AdmirorGallery 5.1.1, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.
Website security test completed by
QR-Code dieser Seite

Copyright © 2021. All Rights Reserved.