การประชุมสภาเทศบาลตำบลหลวงเหนือ  สมัยสามัญ สมัยที่ ๑  ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๔๖๕ เมื่อวันที่  ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๕  เวลา ๑๐.๐๐ น.   และมีการตรวจคัดกรอง ATK  ผู้มาประชุม และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 


AdmirorGallery 5.1.1, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.
Website security test completed by
QR-Code dieser Seite

Copyright © 2021. All Rights Reserved.