การประชุมสภาเทศบาลตำบลหลวงเหนือ  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1  ประจำปี พ.ศ. 2565 
เมื่อวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565  และการตรวจคัดกรองผู้มาประชุมและผู้เข้าร่วมประชุมสภาฯ ทุกท่าน

 
QR-Code dieser Seite

Copyright © 2021. All Rights Reserved.