โครงการจัดกิจกรรม ผู้สูงอายุ ตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว จังหวัดลำปาง

กิจกรรมตัดเย็บเสื้อและผ้าถุง(สีขาว)วันที่ 13-14 กรกฏาคม 2564

ณ ศูนย์ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลหลวงเหนือ

          เทศบาลตำบลหลวงเหนือเห็นความสำคัญของผู้สูงอายุ จึงได้จัดโครงการจัดกิจกรรม ผู้สูงอายุ ตำบลหลวงเหนือ ปีงบประมาณ 2564 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ และทักษะด้านอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุ เปิดโอกาสและสร้างทางเลือกในการประกอบอาชีพเสริม เพื่อเพิ่มรายได้ และลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนให้แก่ผู้สูงอายุ ทำให้เกิดความรักและสามัคคี อีกทั้งยังส่งเสริมพึ่งพาตนเองตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงการนี้ จะช่วยจุดประกายในการพัฒนาศักยภาพของพื้นที่และคุณภาพชีวิตประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุและครอบครัวหารายได้ด้วยเอง เป็นพลังมาสนับสนุนภาครัฐบาลในการพัฒนาสังคมและชุมชน ตามนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณภาพชีวิตที่ดี ช่วยสร้างและแก้ปัญหาสังคมให้เกิดสันติสุขต่อไป

 
QR-Code dieser Seite

Copyright © 2021. All Rights Reserved.