การประชุมสภาเทศบาลตำบลหลวงเหนือ  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565  ในวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565  ตั้งแต่เวลา 10.00 น.  เป็นต้นไป  ของสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหลวงเหนือ คณะผู้บริหาร  หัวหน้าส่วนราชการ  และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

QR-Code dieser Seite

Copyright © 2021. All Rights Reserved.