การประชุมสภาเทศบาลตำบลหลวงเหนือ สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565  เมื่อวันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2565  ตั้งแต่เวลา 10.00 น.  เป็นต้นไป  ของสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม  โดยพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   ในวาระที่สอง ขั้นการแปรญัตติ  และในวาระที่สาม  ขั้นการลงมติ  ในวาระนี้เลขานุการแปรญัตติ  ได้รายงานผลการยื่นคำขอแปรญัตติต่อสภาเทศบาลตำบลหลวงเหนือ เพื่ออนุมัติให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

QR-Code dieser Seite

Copyright © 2021. All Rights Reserved.