"การประชุมสภาเทศบาลตำบลหลวงเหนือ  สมัยสามัญ  สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565  เมื่อวันพุธที่ 28 ธันวาคม 2565  ตั้งแต่เวลา  09.30 น.  เป็นต้นไป  เพื่อรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล (ครั้งที่ผ่านมา)  และพิจารณาญัตติต่างๆ เป็นเรื่องที่เสนอใหม่  จำนวน 8 หัวข้อ"

QR-Code dieser Seite

Copyright © 2021. All Rights Reserved.