วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น.  เทศบาลตำบลหลวงเหนือ ร่วมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลหลวงเหนือ  อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภองาว  สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปาง  หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ลป.๒๑(แม่ตีบ) และราษฎรบ้านทุ่งโป้  หมู่ที่ ๖ ตำบลหลวงเหนือ  จำนวน ๑๓๐ คน   ได้ร่วมกันดำเนินการตามโครงการป้องกันไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖  โดยจัดทำแนวกันไฟป่า ณ ป่าชุมชนบ้านทุ่งโป้ หมู่ที่ ๖ ตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว  จังหวัดลำปาง พร้อมทั้งได้ดำเนินการติดตั้งป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ตำบลหลวงเหนือ

QR-Code dieser Seite

Copyright © 2021. All Rights Reserved.