การประชุมสภาเทศบาลตำบลหลวงเหนือ  สมัยสามัญ  สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566  เมื่อวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566  ตั้งแต่เวลา  10.00 น.  เป็นต้นไป  เพื่อรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล (ครั้งที่ผ่านมา)  และพิจารณาแบบเสนอญัตติต่างๆ  จำนวน 7 หัวข้อ  มีผู้เข้าประชุมสภาเทศบาลตำบลหลวงเหนือ โดยมีท่านประธานสภาเทศบาล ท่านรองประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  ท่านนายกเทศมนตรี  คณะผู้บริหาร  หัวหน้าส่วนราชการ  และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

QR-Code dieser Seite

Copyright © 2021. All Rights Reserved.