การประชุมสภาเทศบาลตำบลหลวงเหนือ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566  เมื่อวันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2566   ตั้งแต่เวลา 10.00 น.  เป็นต้นไป   เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  โดยมีท่านประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  ร่วมกันประชุมสภาเทศบาลตำบลหลวงเหนือสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

 
QR-Code dieser Seite

Copyright © 2021. All Rights Reserved.