การประชุมสภาเทศบาลตำบลหลวงเหนือ  สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2566  ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป  โดยมีท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร  หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่  ร่วมการประชุมสภาเทศบาลในครั้งนี้

QR-Code dieser Seite

Copyright © 2021. All Rights Reserved.