วันที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา  09.00 น. เทศบาลตำบลหลวงเหนือ ได้จัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมสำหรับผู้บริหารฯ , สมาชิกสภาฯ , ข้าราชการ,

      และพนักงานเทศบาลตำบลหลวงเหนือ  ณ ห้องประชุมชั้น 3  เทศบาลตำบลหลวงเหนือ

Copyright © 2021. All Rights Reserved.