นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เว็บไซต์เทศบาลตำบลหลวงเหนือได้จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขั้น

เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่น (Personal Information) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์เทศบาลตำบลหลวงเหนือ ดังนี้

เทศบาลตำบลหลวงเหนือ (ต่อไปในนโยบายนี้เรียกว่า "เทศบาล" หรือ "หน่วยงาน")ตระหนักถึง

ความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นอันเกี่ยวกับท่าน (รวมเรียกว่า "ข้อมูล") เพื่อให้ท่านสามารถ

เทศบาล มีความโปร่งใสและความรับผิดชอบในการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลของท่น

ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ("กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล") รวมถึง

กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ("นโยบาย") นี้จึงได้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อชี้แจงแก่

ท่านถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผย (รวมเรียกว่า "ประมวลผล") ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่ง

ดำเนินการโดย เทศบาส รวมถึงเจ้าหน้าที่และบุคคลที่เกี่ยวข้องผู้ดำเนินการแทนหรือในนามของ เทศบาล

เอกสารเพิ่มเติม

QR-Code dieser Seite

Copyright © 2021. All Rights Reserved.