สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

๑. จัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลหลวงเหนือ ตามประกาศลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ ๒๕๔๒

๒. ที่ตั้ง เลขที่ ๑๙๔ หมู่ที่ ๔ ตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว จังหวัดลำปาง
           ทิศเหนือ         ติดต่อกับ ตำบลนาแกและจังหวัดพะเยา
           ทิศใต้             ติดต่อกับ ตำบลหลวงใต้
           ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ ตำบลบ้านแหงและจังหวัดแพร่
           ทิศตะวันตก     ติดต่อกับ ตำบลนาแกและตำบลหลวงใต้

๓. ลักษณะภูมิประเทศ ประกอบด้วยพื้นที่ราบที่ราบลุ่ม ที่ดิน และภูเขาสลับชับช้อน ทิศเหนือและทิศตะวันออกเป็นป่าสงวน
แห่งชาติ คือ ป่าสงวนแห่งชาติแม่งาวฝั่งช้าย แหล่งน้ำธรรมขาติ คือ ห้วยส้ม หัวยแม่งอน หัวยร่องอ้อ แม่เมือง
แม่แหง แม่งาว

๔. เขตการปกครอง แบ่งออกเป็น ๖ หมู่บ้าน
           หมู่ที่ ๑ บ้านสบแหง
           หมู่ที่ ๒ บ้านศรีป้าน
           หมู่ที่ ๓ บ้านคุ้ม
           หมู่ที่ ๔ บ้านดอนไขย
           หมู่ที่ ๕ บ้านใหม่
           หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งโป้
QR-Code dieser Seite

Copyright © 2021. All Rights Reserved.