ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลหลวงเหนือ

วิสัยทัศน์ "เทศบาลตำบลหลวงเหนือ เป็นองค์กรเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน"

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

          แนวทางที่ 1 การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน และการบำรุงรักษาสายทางอื่นๆ

          แนวทางที่ 2 การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ และแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

         แนวทางที่ 3 การไฟฟ้าสาธารณะ

         แนวทางที่ 4 การวางผังเมือง

2. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

         แนวทางที่ 1 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

         แนวทางที่ 2 การอนุรักษ์ การฟื้นฟู การเฝ้าระวัง และการป้องกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย

         แนวทางที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส

         แนวทางที่ 2 การศึกษา

         แนวทางที่ 3 การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

         แนวทางที่ 4 การป้องกันรักษาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน

         แนวทางที่ 5 การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

         แนวทางที่ 1 การส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน

         แนวทางที่ 2 การส่งเสริมการตลาดและการใช้สินค้าท้องถิ่น

         แนวทางที่ 3 การส่งเสริมการท่องเที่ยว

5. ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร

         แนวทางที่ 1 การพัฒนาบุคลากร

         แนวทางที่ 2 การปรับปรุง การพัฒนาเครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน

 

ค่าเป้าหมาย
          1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

         เป้าหมาย

             -การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆในพื้นที่ เช่น ถนน สะพาน รางระบายน้ำท่อลอดเหลี่ยม ท่อ คสล. หอกระจายข่าว ระบบน้ำอุปโภคบริโภค อาคารต่างๆ สิ่งก่อสร้างในฌาปนสถาน ป้ายจราจร กระจกโค้งป้องกันอุบัติเหตุ ไฟกระพริบ ฯลฯ

           2. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสึ่งแวดล้อม

         เป้าหมาย

               การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสึ่งแวดล้อม เช่น ปลูกต้นไม้ในป่าชุมชนป่าต้นน้ำ ป่าสาธารณะ ปลูกหญ้าแฝก อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ สร้างและ

ซ่อมแซมฝายชะลอน้ำ ตามพระราชดำริฯเป็นต้น

          3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย

         เป้าหมาย

               โครงการพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตต่างๆ เช่น การช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์

QR-Code dieser Seite

Copyright © 2021. All Rights Reserved.