วัดต้นต้อง ตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว จังหวัดลำปาง สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่2ไร่ 3 งาน 30 ตารางวา น.ส. 3 เลขที่ 722

อาณาเขต ทิศเหนือประมาณ 1 เส้น 15 วา จดถนนสุขาภิบาล ทิศใต้ประมาณ 1 เส้น 15 วา จดถนนวังซ้ายและโรงเรียนวิทิตยานุกูลฯ ทิศตะวันออกประมาณ 1 เส้น 16 วาจดโรงเรียนวิทิตตานุกูล (บ้านหลวงหนือ) ทิศตะวันตกประมาณ 1 เส้น 16 วา จดถนนสุขาภิบาลธรณีสงฆ์จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 2 งาน อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ,วิหารศาลาการเปรียญกุฏิศาลาอเนกประสงค์ โรงทาน หอกรองศาลาพักร้อน ปุชนียวัตถุมีพระพุทธรูปเนื้อโลหะและพระพุทธรูปปูนปั้นศิลปะสุโขทัย

          วัดต้นต้อง สร้างเมื่อ พ.ศ. 2319 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2525 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร
การบริหาร และการปกครองมีเจ้าอาวาสจำนวน 14 รูป คือ พระครูญาณวิลาศ พระไชยวุฒิ เจ้าอธิการอ้นเทพวงค์เจ้าอธิการทาเจ้าอธิการสมเจ้าอธิการเลิศ เจ้าอธิการหมื่น เจ้าอธิการอภิวังพระอ้ายโอภาโสเจ้าอธิการอินทูน ชาตโชติ พระคมสันบุญเมืองมา พระเลื่อน โกวิโทและพระทองคำสุเมทะ ปัจจุบัน มีพระอธิการบุญยิ่ง ฐานิสฺสโร อายุ 27 ปี พรรษา 7 เป็นเจ้าอาวาสวัด

 
QR-Code dieser Seite

Copyright © 2021. All Rights Reserved.